Feast of Saint Thomas, Apostle 12/21/2022

Introit                                                   Psalm 89:1, 5, 15-16antiphon: Psalm 31:14

Old Testament                                                                                         Judges 6:36-40

Epistle                                                                                             Ephesians 4:7, 11-16

Gospel                                                                                                         John 20:24-29

Sermon                   “Jesus Comes to Give Peace to Thomas”            John 20:24-29